Monday, April 14, 2008

KISAH B**I

Di masa pemerintahan Umar bin Kahatab (r.a) beliau pernah mengirim surat kepada para Gabenor nya diantara lain:-Jangan ada seekor babi yang berdekatan dengan kamu, jangan ada orang-orang Nasarani dikalangam kamu yang yang menegakkan salib-salibnya, dan jangan menghadiri jamuan makan di dalamnya ada orang minum arak. Berlatihlah ketangkasan berkuda dan berlajarlah memanah. Semua yang diperintahkan oleh Khalifah Umar itu disepakati oleh para sahabat. Mereka sebulat suara mengharamkan penternakan babi, dan tidak membolehkan seseorang Muslim atau Dzimmi memelihara babi di Negara Islam. Bahkan Khalifah Umar memerintahkan membunuh babi di mana sahaja ditemukan- di gurun Sahara, di dalam perkampungan Muslim mahupun perkampungan dzimmi. Pada masa itu khalifah Umar telah mengadakan perjanjian dengan penduduk Al-Jazirah (kaum nasrani di Syam) bahawa mereka tidak akan memelihara babi di perkampungan kaum Muslimin dan tidak memperjual belikan arak. Perjanjian tersebut bererti kaum kafir tidak boleh memelihara babi di negara Muslim, atau di dalam kawasan penduduk Muslim. Ibnu Abbas berpendapat bahawa orang-orang kafir dilarang memelihara dan memperjual belikan babi. Sebuah riwayat yang berasal dari ibnu Abbas menjelaskan, ketika ia ditanya orang ajam ( bukanArab dan bukan Muslim), apakah mereka boleh membangunkan biara dan gereja di kawasan kaum Muslimin?. Ibnu Abbas menjawab ' Di kawasan yang dibangun oleh orang-orang Arab (Islam) mereka (yakni orang-orang ahli kitab) tidak dibolehkan membangun biara atau gereja, tidak boleh memukul genta, tidak boleh memperlihatkan arak dan tidak boleh memelihara babi". Ibnu Abbas berpendapat orang-orang kafir yang tinggal di kawasan kaum Muslimin dilarang memelihara babi. Pendapat Ibnu Abbas ini sesuai dengan keputusan Khalifah Umar. sejak saaat itu semua sahabat Nabi sepakat mengenai larangan bagi orang kafir memelihara babi di Negara Muslim. Langkah tersebut kemudian menjadi ketentuan hukum yang mereka tetapkan atas dasar "ijma"(kesepakatan sahabat) . Mereka tidak akan sepakat atas suatu hukum kecuali setelah mereka mengetahui adanya dalil syari'iy yang berasal dari ucapan, perbuatan atau keputusan Rasululullah SAW yang mereka jadikan isnad (sandaran). dengan itu kesepakatan para sahabat menjadi dalil syari'iy sebab bersumber pada suatu dalil, bukan semata-mata menurut pendapat mereka. Jelaslah bahawa memelihara babi diharamkan bagi kaum Muslimin, Nasarani, yahudi, musyirikin mahupun ateis, yang masuk dan menetap di dalam negara ummat Islam.

No comments: